Grovy Logo

Groceries
in 10 Minutes

At supermarket pricesApp Store LogoGoogle Play LogoApp Store LogoGoogle Play Logo

Pravidla A Podmínky

 1. Definice
 2. Smlouva o užívání projektu
 3. Služby dostupné uživatelům
 4. Nákup produktů
 5. Prohlášení dodavatele
 6. Doručení a platba produktů
 7. Odpovědnost za zakoupené produkty
 8. Omezení přístupu a používání aplikace Grovy nebo Grovy.ro
 9. Registrace uživatele
 10. Odkazy na stránky třetích stran
 11. Odmítnutí a omezení odpovědnosti
 12. ODŠKODNĚNÍ
 13. Autorská práva, duševní vlastnictví
 14. Neplatnost
 15. Rozhodné právo a soud
 16. Úprava a aktualizace smluvních podmínek

I. DEFINICE

„Grovy“ „Grovy“ znamená počítačový program (software), aplikaci, která také obsahuje své grafické rozhraní, na kterém Grovy Tech Srl, se sídlem v Bukurešti Sektor 2, Str.Giussepe Garibaldi č.8-10, sekce II, registrovaná u živnostenského rejstříku pod č. J40 / 12748/2021, s fiskálním kódem RO43899181, vlastní všechna práva, respektive počítačový program určený ke spuštění na mobilním počítačovém zařízení, jako je smartphone a / nebo tablet, a / nebo na počítači a který je zpřístupněn uživatelům ze strany Grovy, a to i prostřednictvím webových stránek www.grovy.ro Přístupem do počítačového programu Grovy bude možné uzavírat právní vztahy mezi Uživateli (Partnery a Zákazníky, Doručovateli a Zákazníky), na základě kterých bude Zákazník moci zadat objednávku nákup jednoho nebo více Produktů, které budou zobrazeny v grafickém rozhraní aplikace Grovy nebo Grovy.ro a které budou Zákazníkovi doručeny Dodavatelem, a to za podmínek stanovených v této smlouvě.

„Zákazník” znamená fyzickou nebo právnickou osobu, která zakoupí jeden nebo více Produktů odesláním závazné objednávky Dodavateli pomocí aplikace Grovy nebo Grovy.ro.

„Partner” - znamená jakoukoli profesionální společnost, která provozuje maloobchodní činnost ve specializovaných nebo nespecializovaných prodejnách potravin a/nebo nepotravinářských výrobků, která prodává Produkty Zákazníkům na základě jejich objednávek provedených pomocí Grovy.

„Doručovatel” – znamená jak Grovy Deliverer, tak třetí stranu Deliverer.

„Grovy Deliverer” – znamená zaměstnance Grovy Tech Srl, kteří dodávají produkty zákazníka na základě objednávky zákazníka spuštěné v rámci aplikace Grovy.

„Doručovatel třetí strany” e oprávněná fyzická osoba nebo právnická osoba, která na základě smluvních vztahů se společností Grovy Tech Srl, jehož součástí jsou tyto Obchodní podmínky, poskytuje služby spočívající v dodání Produktů jménem Grovy Tech Srl, na základě objednávky od společnosti Grovy Tech Srl. části zákazníka Grovy a dodání Produktů tomuto zákazníkovi podle jeho objednávky vydané v rámci Grovy za poplatek za doručení.

„Produkt“” nebo „Produkty” – znamená potravinový nebo/nebo nepotravinářský produkt nebo produkty nabízené k prodeji Partnerem v jeho vlastních obchodech a/nebo v obchodech třetích stran a které jsou uvedeny v Grovy a které může zakoupit Zákazníkovi a doručeno mu Dodavatelem, zadáním objednávky přijaté Dodavatelem prostřednictvím aplikace Grovy.

„Počítačové vybavení“”– namená mobilní počítačové vybavení, jako je chytrý telefon a/nebo tablet (na kterém je nainstalován operační systém iOS, Android nebo Windows Mobile) a/nebo počítač (stolní počítač nebo notebook) a na kterém lze odpovídajícím způsobem provozovat Aplikace Grovy.

„Uživatel” – každý, kdo přistupuje nebo používá aplikaci Grovy

II. DOHODA O SLUŽBÁCH GROVY

Aplikace Grovy je dostupná v Apple Store a Google Play, včetně jakékoli stránky s komponentami a přístupového rozhraní k jakékoli z nabídek vytvořených partnery, obsahu, produktů a služeb poskytovaných Grovy Tech Srl prostřednictvím aplikace Grovy (dále společně jen „služby“) mohou být použity pouze v souladu s ustanoveními tohoto souboru podmínek.

Zde uvedená ustanovení, respektive podmínky používání aplikace Grovy tvoří smlouvu (dále jen „Smlouva“), která upravuje vztahy mezi Grovy Tech Srl a jakýmkoli Uživatelem. Před použitím Služeb si prosím přečtěte tento soubor podmínek.

Pro určité služby mohou existovat dodatečné podmínky, jako jsou zásady pro konkrétní produkt, pro konkrétního partnera, pro konkrétní činnost nebo propagaci, a tyto dodatečné podmínky vám budou předloženy v souvislosti s příslušnými příslušnými službami. Dodatečné podmínky jsou přidány k podmínkám této smlouvy a budou považovány za její nedílnou součást. V případě sporu ohledně příslušných příslušných služeb budou mít dodatečné podmínky přednost před podmínkami této smlouvy.

Používání Služeb, včetně jakékoli funkčnosti aplikace Grovy, představuje prohlášení o splnění následujících podmínek: (I) VĚK 18 LET; (II) NEEXISTOVÁNÍ OKOLNOSTÍ OVLIVŇUJÍCÍCH PRÁVNÍ ZPŮSOBILOST, (III) V PŘÍPADĚ PROFESIONÁLŮ PLNĚNÍ VŠECH PRÁVNÍCH PODMÍNEK A ZADRŽENÍ VŠECH OPRÁVNĚNÍ A ODPOVĚDNOSTÍ ZA POSKYTOVÁNÍ VAŠICH SLUŽEB A ZÁSAH NARUŠENÍ TOHOTO ZÁSAHU A PLATNÉ PRÁVO. Pokud některá z těchto podmínek není splněna, musí Uživatel okamžitě ukončit přístup nebo používání Služeb.

Za účelem zajištění dodržování podmínek přístupu a používání Služeb se Uživatel zavazuje při každém přístupu do aplikace Grovy ověřit podmínky používání aplikace Grovy. Užívání Služeb, a to i v případě, že Uživatel opomene analyzovat platné podmínky, představuje výslovný souhlas Uživatele s přijetím příslušných podmínek.

Aniž jsou dotčena ustanovení odst. 5-6 výše, Grovy Tech Srl může pro použití Služeb požádat Uživatele, aby vyjádřil svůj souhlas s touto smlouvou prostřednictvím konkrétní akce, která má význam jednoznačného souhlasu (např. zaškrtnutí konkrétního políčka).

ZAŠKRTNUTÍM POLÍČKA „SOUHLASÍM S PODMÍNKAMI A PODMÍNKAMI GROVY“ UŽIVATEL VÝSLOVNĚ SOUHLASÍ SE VŠEMI PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY, TAK JAKO S JAKÝMIKOLIV DALŠÍMI KONKRÉTNÍMI PODMÍNKAMI A PODMÍNKAMI, KTERÉ SE VZTAHUJÍ NA TUTO PLATNOST.

III. SLUŽBY DOSTUPNÉ PRO UŽIVATELE

Služby nabízené Grovy Tech Srl jsou reprezentovány technologickou platformou, která prostřednictvím IT zařízení umožňuje klientovi:

zadat objednávku na této platformě, kterou následně převezme Doručovatel během pracovního plánu společnosti Grovy. Dodavatel je tedy pověřen:

doručit příslušné Produkty na adresu uvedenou Zákazníkem ("Doručovací služby"). Technické rozhraní je Uživateli po registraci Uživatele k dispozici zdarma, aniž by bylo srozuměno s tím, že samotné dodání objednaných Produktů lze provést zdarma.

Spuštění objednávek je možné provést až poté, co si Klient vytvoří svůj Uživatelský účet a uvede správně všechny požadované údaje. Zákazník může nakupovat Produkty podle cen nastavených a zobrazených v aplikaci Grovy.

Grovy Tech Srl a Dodavatelé si vyhrazují právo odmítnout dodávku určitého množství Produktů, které si Zákazník přeje objednat, pokud jsou příslušná množství Produktů dostatečně velká na to, aby byla podle platných právních ustanovení považována za související s velkoobchodem ( velkoobchod), limit povolený v aplikaci Grovy je 20 l pro kapaliny.

IV. NÁKUP VÝROBKŮ

Nákup Produktů provede Zákazník na základě objednávky zadané v aplikaci Grovy. Nákup Doručovacích služeb Zákazníkem je uskutečněn v okamžiku, kdy Zákazník spustil objednávku Produktů prostřednictvím aplikace Grovy nebo stránky Grovy.ro a aplikace potvrdí přijetí objednávky.

Když Zákazník zadá objednávku v aplikaci Grovy nebo Grovy.ro, zvolí si způsob platby ceny Produktů a hodnoty Doručovacích služeb, tj.

Platba kartou přes aplikaci Grovy

Aplikace Grovy nebo Grovy.ro bude shromažďovat relevantní údaje o Zákazníkovi a jeho objednávce, respektive telefonní číslo nebo jiné identifikační údaje Zákazníka a typ objednaného Produktu a předá Doručovateli údaje týkající se Zákazníka a jeho objednávky.

Řádné dodání Produktů nahraných v aplikaci Grovy nebo Grovy.ro v rámci zadané objednávky a bude respektovat objednávky přijaté od zákazníků za podmínek uvedených v Grovy nebo Grovy.ro. Při provádění Doručovací služby bude Doručovatel cestovat svými vlastními prostředky patřící společnosti Grovy Tech Srl nebo prostředky poskytnutými Doručovatelem třetí strany, přepraví Produkty při zachování jejich fyzické integrity, v hygienických podmínkách a optimální teplotě, aby se zabránilo možnému poškození výrobků podléhající zkáze. Dodavatel nebo třetí strana zašle zákazníkovi spolu s produkty a fiskálním dokumentem vydaným společností Grovy Tech Srl, který potvrzuje celkovou cenu produktů

Objednávky lze zadávat denně (pondělí až sobota) od 9:00 do 23:00 a v neděli od 9:00 do 20:00.

Po zadání objednávky obdrží Zákazník v aplikaci Grovy nebo Grovy.ro oznámení, které potvrdí, že objednávka byla úspěšně zadána, a obdrží oznámení s údaji o doručovateli a předpokládaným časem doručení objednávky.

V. PROHLÁŠENÍ TŘETÍHO DODAVATELE

Třetí doručovatel prohlašuje, že si je vědom a rozumí tomu, že má zákonnou povinnost platit daně a poplatky související s příjmy získanými z poskytování doručovacích služeb zákazníkům, zavazuje se všechny tyto příjmy přiznat správci daně a zaplatit, v souladu se zákonem, poplatky a jejich související příspěvky, přičemž jsou plně a výlučně odpovědní za jakoukoli škodu způsobenou Grovy Tech Srl a/nebo jakýmkoli jiným uživatelům aplikace Grovy nebo Grovy.ro a/nebo třetím stranám v souvislosti s porušením výše uvedenou povinnost.

Dodavatel třetí strany prohlašuje na vlastní odpovědnost, že splňuje zákonné podmínky, včetně vlastnictví všech oprávnění a souhlasů, pokud existují, pro poskytování Doručovacích služeb, pokud existují.

Třetí strana doručovatele je srozuměna s tím, že jakékoli rozdíly v poskytování služeb a výkonu mandátu se týkají výhradně jeho a klienta a budou jimi v dobré víře vyřešeny, bez účasti Grovy Tech Srl, která je cizí právnímu vztahu mezi třetí strany dodavatele a klienta, dodací lhůta, integrita produktů, způsob dopravy produktů a zvolený personál.

Dodavatel třetí strany je výhradně odpovědný za dodržení dodávky Výrobků objednaných Zákazníky a za shodu Výrobků dodaných Zákazníkům.

Dodavatel třetí strany je výhradně odpovědný za řešení jakýchkoliv stížností nebo problémů oznámených Zákazníky ohledně shody produktů dodaných s objednanými produkty, s jejich dodáním ve stanoveném termínu nebo v souvislosti s jakýmikoli jinými aspekty souvisejícími s přípravou, nákupem Produkty., po převzetí objednávky, která byla odeslána v rámci aplikace Grovy nebo Grovy.ro.

Grovy Tech Srl nepřebírá žádnou povinnost dohlížet, zaznamenávat nebo upravovat komunikaci vytvořenou mezi Uživatelem, Doručovateli a/nebo Partnerem prostřednictvím technického rozhraní pro přístup k Produktům. Grovy Tech Srl nenese odpovědnost za žádný účinek, který může mít za následek chybné vyplnění požadovaných údajů uživatelem.

VI. DODÁNÍ A PLATBA PRODUKTŮ

Doručení na adresu uvedenou zákazníkem a platba za produkty bude provedena v souladu s následujícím:

Pro online platbu kartou platí následující ustanovení:

Zpracování online plateb provádí zpracovatel plateb, Grovy Tech Srl nenese v tomto ohledu žádnou odpovědnost.

Zákazník bude postupovat podle následujících kroků:.

Od okamžiku, kdy Klient vložil do aplikace Grovy nebo Grovy.ro hodnotu objednávky, bude Klient moci sledovat na svém Uživatelském účtu z aplikace Grovy nebo Grovy.ro příslušnou hodnotu a bude ji moci zaplatit.

Částka platby za objednávku nebude stažena z karty klienta v okamžiku zadání objednávky.

Za účelem úhrady ceny Produktů a hodnoty Doručovacích služeb zadá Zákazník údaje o kartě na webové stránce zpracovatele plateb, které budou integrovány do aplikace Grovy nebo Grovy.ro. Částka bude stržena z karty v okamžiku ověření platby zpracovatelem plateb.

Jakmile je platba provedena, klient i Grovy Tech Srl obdrží v aplikaci Grovy nebo Grovy.ro oznámení o potvrzení platby.

Při dodání Produktů předloží Dodavatel Zákazníkovi fiskální doklad potvrzující hodnotu nákupů (daňový doklad / účtenka / fiskální faktura).

Zákazník zaručuje Grovy Tech Srl, že použití zvoleného platebního prostředku neporušuje žádný platný zákon. Grovy Tech Srl si vyhrazuje právo pozastavit / zrušit jakoukoliv objednávku / dodávku, u které existuje podezření na nezákonné nebo podvodné jednání týkající se způsobu platby.

Grovy Tech Srl si vyhrazuje právo pozastavit / zrušit všechny objednávky / dodávky v případě odmítnutí platby ze strany finančních bankovních institucí, a to bez jakékoliv kompenzace nebo oznámení klientovi.

Veškeré informace zadané za účelem provedení online platby (číslo rámce, heslo, datum platnosti karty) nebudou uloženy na serverech Grovy Tech Srl, ale budou zpracovány výhradně zpracovatelem plateb a bankovními jednotkami, které karty vydávají.

Klient provede online platbu výhradně v národní měně.

VII. ODPOVĚDNOST TÝKAJÍCÍ SE ZAKOUPENÝCH VÝROBKŮ

Partner je výhradně odpovědný Zákazníkovi za shodu a záruku zakoupených Produktů, jakož i za dodržování všech povinností stanovených zákonem 449/2003 ohledně prodeje produktů a záruk s nimi spojených. Grovy Tech Srl a dodavatel třetí strany nemají žádnou povinnost ohledně neshody produktů zakoupených zákazníkem prostřednictvím aplikace Grovy nebo Grovy.ro od partnera.

Partner je odpovědný za řešení jakýchkoli stížností nebo problémů oznámených Zákazníky ohledně shody Produktů nebo v souvislosti s jakýmikoli jinými problémy souvisejícími s prodejem Produktů na základě stížností Zákazníka.

Grovy Tech Srl nepřebírá žádnou odpovědnost za objednávání tabákových výrobků a alkoholických nápojů nezletilými zákazníky. Grovy Tech Srl a dodavatel třetí strany si vyhrazují právo nevracet nezletilým zákazníkům jimi objednané tabákové výrobky a alkoholické nápoje. V této situaci osoba odpovědná za Grovy Tech Srl nebo třetí stranu doručovatele odmítne dodání těchto produktů nezletilým klientům a bude vybírat pouze hodnotu ostatních produktů.

Z oprávněných důvodů (například pokud zákazník naruší činnost Grovy Tech Srl nebo projeví nevhodné chování ve vztahu ke Grovy Tech Srl nebo jinak poruší tyto Podmínky) si Grovy Tech Srl vyhrazuje právo uzavřít zákaznické účty a / nebo odmítnout doručení některých objednávek. V těchto případech bude Grovy Tech Srl klienta informovat o tomto rozhodnutí ao důvodu, který k rozhodnutí vedl.

VIII. LIMITY PŘÍSTUPU A POUŽÍVÁNÍ GROVY

Uživatel bude používat pro přístup a používání aplikace Grovy nebo Grovy.ro vlastní zařízení, systémy a programy (Smartphone, Tablet, PC, připojení k internetu, prohlížeč, počítač atd.).

Přestože společnost Grovy Tech Srl vynaložila úsilí, aby zajistila dostupnost a používání technického rozhraní zahrnutého v projektu prostřednictvím internetu („online“) informací souvisejících s aplikací Grovy nebo Grovy.ro, společnost Grovy Tech Srl nenese odpovědnost za kompatibilita Počítačového vybavení, systémů nebo programů používaných Uživatelem s technickým rozhraním Grovy pro přístup / poskytování nabídek online.

Uživatel nesmí kopírovat, publikovat, stahovat, přenášet, prodávat, používat, používat ve vlastních aplikacích nebo projektech třetích stran nebo jakkoli zprostředkovávat nebo zcizovat materiály (texty, obrázky, video nebo audio sekvence atd.) publikované v aplikace Grovy nebo Grovy.ro, bez předchozího písemného souhlasu Grovy Tech Srl

Při používání aplikace Grovy nebo Grovy.ro a / nebo pro uzavírání nabídek z aplikace Grovy nebo Grovy.ro se Uživatel zavazuje, že: (i) nebude používat aplikaci Grovy nebo Grovy.ro k rozesílání nevyžádaných e-mailů, spamu, řetěz zpráv, pyramidové hry nebo jakékoli jiné nevyžádané zprávy, komerční nebo jiné; (ii) zobrazovat, přenášet, publikovat, distribuovat nebo šířit materiál nebo informace, které jsou pomlouvačné, nezákonné, obscénní, neslušné, výhružné, urážlivé, obtěžující nebo nezákonné; (iii) zobrazovat, přenášet, publikovat, distribuovat nebo šířit materiály nebo informace, které by mohly podněcovat diskriminaci, nenávist nebo násilí vůči jakékoli osobě nebo skupině na základě rasy, náboženství, zdravotního postižení, národnosti nebo jinak nezákonné; (iv) ohrožuje, zneužívá, narušuje nebo jinak porušuje zákonná práva (včetně práv na soukromí) ostatních; (v) používat jakékoliv informace nebo materiály jakýmkoli způsobem, který porušuje autorská práva, patenty, ochranné známky nebo jiná vlastnická práva jakékoli osoby; (vi) nahrávat soubory, které obsahují virus, červy, trojské koně nebo poškozená data, která mohou ovlivnit provoz jiného počítače nebo majetek jiného počítače; (vii) shromažďovat nebo ukládat osobní údaje o ostatních, včetně e-mailových adres; (viii) inzerovat nebo nabízet nákup nebo prodej zboží nebo služeb pro jakýkoli komerční účel, pokud komunikační prostředky poskytované touto stránkou takovou komunikaci výslovně neumožňují a pouze pro kategorii služeb a/nebo zboží výslovně poskytovaných; ix) vydává se za jinou identitu, aby oklamal nebo uvedl v omyl jiné osoby; (x) porušuje platné zákony nebo předpisy; (xi) přistupovat na stránky / používat stránky / nabídky jakýmkoliv způsobem, který by mohl deaktivovat, přetížit nebo ovlivnit stránky / uzavírat smlouvy nebo provádět nabídky nebo který by vedl k zasahování do jiné strany, která používá stránky / nabídky a těží z nich; (xii) zobrazovat, přenášet, publikovat, distribuovat nebo šířit materiály nebo informace, které nemáte právo předávat podle zákona nebo smlouvy nebo smluvního nebo svěřenského (mandátního) vztahu, jako jsou vnitřní informace nebo zveřejněné důvěrné informace během zaměstnání nebo uzavření smlouvy o mlčenlivosti; (xiii) měnit výsledky hodnocení nebo systém hodnocení uchazečů/uživatelů sebehodnocením nebo jinými postupy s podobným účinkem, jako je kladné hodnocení uchazeče, s nímž máte příbuzenský vztah, vztah nebo jiné vztahy, které zahrnují zainteresované rozhodnutí ; (xiv) pokusy získat neoprávněný přístup k jakékoli z nabídek, jiných účtů, počítačových systémů nebo sítí připojených k aplikaci / nabídkám Grovy nebo Grovy.ro hackováním, prolomením hesla nebo jinými prostředky.

Jakékoli porušení těchto omezení může vést k zablokování přístupu Uživatele do aplikace Grovy nebo Grovy.ro a/nebo k pozastavení účtu Uživatele, případně i k oznámení zákona. donucovací orgány pro uplatňování protiprávních nebo trestních sankcí. Pro pokus platí stejná ustanovení.

IX. REGISTRACE UŽIVATELE

Pokud technické rozhraní, přes které jsou produkty objednávány, vyzve Uživatele k registraci nebo vytvoření účtu, bude Uživatel vyzván k dokončení procesu registrace poskytnutím informací a registrací uživatelského jména a/nebo dalších údajů pro používání technického rozhraní společnosti. aplikace Grovy nebo Grovy.ro a nákup Produktů. Uživatel je odpovědný za pravdivost informací poskytnutých při registraci, jakož i za zachování důvěrnosti dat a informací, které mu byly předány za účelem efektivního nákupu Produktů.

Grovy Tech Srl ani žádné subjekty spojené s Grovy Tech Srl v žádném případě nenesou odpovědnost za jakékoli přímé nebo nepřímé ztráty nebo škody vzniklé v důsledku prozrazení údajů a informací poskytnutých Uživatelem při skutečném nákupu Produktů.

Registrace účtu Uživatele za účelem objednání Produktů může být odložena nebo zamítnuta v případě neposkytnutí požadovaných informací, jakož i v případě, kdy se Uživatel dostane do situace, která generuje střet zájmů neslučitelný s nabídkou Partnerů, zabezpečením projektu Grovy popř. činnost Grovy Tech Srl a/nebo jakéhokoli subjektu s ní spojeného.

Grovy Tech Srl nebo jakýkoli přidružený subjekt nemá žádnou povinnost monitorovat mandát dodavatele třetí strany a proces uzavírání smluv o produktech, ale má právo kontrolovat data, informace a materiály zveřejněné v aplikaci Grovy nebo Grovy.ro kterýmkoli znamená komunikovat a podle svého uvážení odstraňovat jakékoli materiály nebo data, která porušují podmínky přístupu a používání aplikace Grovy nebo Grovy.ro.

X. ODKAZY NA STRÁNKY TŘETÍCH STRAN

Aplikace Grovy nebo Grovy.ro může obsahovat odkazy na stránky třetích stran, které jsou řízeny a spravovány ostatními. Jakýkoli odkaz na / z jiných stránek není jejich schválením a Uživatel prohlašuje, že souhlasí s tím, že Grovy Tech Srl a jakékoli subjekty spojené s Grovy Tech Srl, včetně jakéhokoli zaměstnance, ředitele nebo správce, nebudou činit odpovědné za obsah nebo dostupnost některé z těchto stránek.

XI. ODMÍTNUTÍ A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Použití aplikace Grovy nebo Grovy.ro se provádí za současných podmínek a „TAK, JAK JE“, respektive „JAK JE K DISPOZICI“, bez jakéhokoli zastoupení nebo schválení a bez jakékoli záruky, ať už výslovné nebo předpokládané, s výjimkou prohlášení týkajících se plateb provedených společností Uživatel prostřednictvím aplikace Grovy nebo Grovy.ro.

Grovy Tech Srl a subjekty spojené s Grovy Tech Srl, včetně jakéhokoli jejich zaměstnance, ředitele nebo správce, nenesou odpovědnost za žádnou přímou, nepřímou nebo související ztrátu a za žádné škody (včetně, ale nejen: podnikání nebo příležitosti, ztráty údajů, příjmů nebo zisků jakéhokoli druhu) vyplývajících z nebo v souvislosti s používáním aplikace Grovy nebo Grovy.ro nebo poskytováním jakýchkoli Služeb.

Grovy Tech Srl neprohlašuje a nenabízí žádnou záruku, že aplikace Grovy nebo Grovy.ro splní očekávání uživatele jinak, než je výslovně uvedeno, nebo že splní určité požadavky, ani že funkčnost aplikace Grovy nebo Grovy.ro bude být nepřerušovaný nebo bezchybný., že závady budou opraveny nebo že projekt, produkty v rámci projektu nebo server, který je zpřístupňuje, neobsahují počítačové viry ani jiné prvky, které mohou ovlivnit systémy, se kterými přímo spolupracuje nebo nepřímo.

Grovy Tech Srl informuje a uživatel přijímá skutečnost, že informace a fotografie prezentované v aplikaci Grovy nebo Grovy.ro mohou být změněny v důsledku změn ve vztahu a zásadách partnerů.

Grovy Tech Srl a / nebo subjekty spojené s Grovy si vyhrazují právo kdykoli odepřít uživateli přístup k aplikaci Grovy nebo Grovy.ro a nenést odpovědnost za neoprávněné / podvodné použití aplikace Grovy nebo Grovy.ro.

Grovy Tech Srl a / nebo subjekty spojené s Grovy si vyhrazují právo odmítnout nebo odstranit obrázky nebo texty zveřejněné v aplikaci Grovy nebo Grovy.ro nebo přenášené prostřednictvím komunikačních prostředků a / nebo použití nabídek.

XII. ODŠKODNĚNÍ

Používáním aplikace Grovy nebo Grovy.ro uživatel souhlasí s tím, že odškodní a chrání společnost Grovy Tech Srl a/nebo subjekty spojené s Grovy Tech Srl, včetně jakéhokoli jejich zaměstnance, ředitele nebo správce, v souvislosti s jakýmkoli porušením této smlouvy, které uživatel vstoupí do, stejně jako v souvislosti s jakýmkoli nárokem nebo nárokem vůči Grovy Tech Srl a / nebo společnostem spojeným s Grovy Tech Srl, včetně zaměstnanců, ředitelů nebo jejich správců, vznesených třetí stranou a vzniklých v důsledku nesprávného použití společností Grovy uživatel a/nebo přenos jakékoliv položky obsahu přenášené prostřednictvím Grovy, včetně, bez omezení, všech nároků, žalob, řízení, ztrát, škod, nákladů, výdajů (včetně přiměřených nákladů a právních výloh), nicméně mohou být trpět nebo nést Grovy Tech Srl a/nebo subjekty spojené s Grovy.

XIII. AUTORSKÁ PRÁVA, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Grovy Tech Srl vlastní práva týkající se aplikace Grovy nebo Grovy.ro, včetně obsahu aplikace Grovy nebo Grovy.ro a/nebo souvisejících počítačových programů Grovy, a partneři, zákazníci a dodavatelé nebudou přímo nebo přímo zpochybňovat. nepřímo, při plnění smluvních vztahů a po ukončení Smlouvy jakákoliv z těchto práv Grovy Tech Srl a/nebo jejích přidružených společností, ani jejich platnost.

Aby partneři, zákazníci a dodavatelé splnili své závazky vyplývající ze smlouvy, využijí práva duševního vlastnictví společnosti Grovy Tech Srl a/nebo jejích přidružených společností vlastněných Grovy a/nebo materiály týkající se aplikace Grovy nebo Grovy.ro v rámci omezení předmětem této smlouvy.

Partneři, zákazníci a dodavatelé nebudou reprodukovat, kopírovat, duplikovat a/nebo používat (jinak než jak je uvedeno v této smlouvě) počítačový program Grovy a žádnou část Grovy nebo ochranné známky vlastněné Grovy Tech Srl a/nebo některou z jejích přidružených společností. bez písemného souhlasu Grovy Tech Srl.

Partner, zákazník nebo dodavatel se za žádných okolností přímo ani nepřímo nezaregistruje u žádné národní nebo mezinárodní instituce / úřadu / orgánu bez předchozího výslovného souhlasu Grovy Tech Srl, ochranných známek, názvů, internetových domén, společností, autorských práv k logům, nebo jakákoli jiná práva duševního vlastnictví, stejně jako jakékoliv jiné jejich deriváty vlastněné Grovy Tech Srl a/nebo jakoukoli přidruženou společností Grovy Tech Srl. Tato povinnost je nezbytná, aby v případě porušení ze strany partnera, zákazníka nebo dodavatelů a strana, která tuto povinnost porušila, okamžitě převedla nebo postoupila práva vyplývající z této registrace na společnost Grovy Tech Srl a uhradila jakékoli škody způsobené společnosti Grovy. Tech Srl. Názvy produktů, značky, loga, loga a názvy společností jsou ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Právo partnerů, zákazníků a dodavatelů používat ochranné známky, symboly, počítačový program Grovy Tech Srl (jak je výslovně uvedeno v této smlouvě) bude ukončeno okamžitě po ukončení této smlouvy z jakéhokoli důvodu.

XIV. NEPLATNOST

Pokud bude kterákoli z podmínek této smlouvy prohlášena příslušným soudem za neplatnou, nezákonnou nebo nevymahatelnou z jakéhokoli důvodu, bude tato podmínka (jakákoliv podmínka/podmínka) odstraněna a zbývající podmínky (smluvní podmínky) zůstanou v platnosti, nadále vyvolávat účinky, jsou závazné a vymahatelné. V případě takové neplatnosti budou zrušené doložky, podmínky a/nebo podmínky nahrazeny příslušnými jinými do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne, kdy soudní rozhodnutí o prohlášení neplatnosti nabude právní účinky.

XV. PLATNÉ PRÁVO A SOUD

Tato smlouva se bude řídit a vykládat v souladu se zákony Rumunska a jakékoli spory nebo spory mezi stranami v souvislosti s ní budou řešeny příslušnými soudy v sídle společnosti Grovy Tech Srl.

XVI. ZMĚNA A AKTUALIZACE SMLUVNÍCH PODMÍNEK

Grovy Tech Srl si vyhrazuje právo pravidelně upravovat tuto smlouvu, stejně jako jakékoli další zvláštní podmínky zobrazené v aplikaci Grovy nebo Grovy.ro. Změny vstoupí v platnost, když Grovy Tech Srl zveřejní tyto aktualizované podmínky nebo když zveřejní upravené zásady nebo dodatečné podmínky v příslušných částech příslušné služby, pro kterou se vztahují. Přístup ke Službám nebo jejich další používání po takovém zveřejnění představuje souhlas uživatele s dodržováním upravených podmínek.

XVI. MODIFICAREA SI ACTUALIZAREA TERMENILOR SI CONDITIILOR

Grovy Tech Srl isi rezerva dreptul de a modifica periodic acest Contract, precum si orice alti termeni si conditii speciale afisate in aplicatia Grovy sau Grovy.ro. Modificarile vor intra in vigoare in momentul in care Grovy Tech Srl publica respectivele conditii actualizate, sau cand publica politicile modificate sau condițiile suplimentare in sectiunile aferente Serviciul relevant pentru care acestea sunt aplicabile. Accesarea sau utilizarea in continuare a Serviciilor dupa respectiva publicare constituie acordul Utilizatorului de a respecta condițiile modificate.